Miếng Dán Bảo Vệ Xe Hơi

Gói bảo vệ cơ bản

        

                                         Cản trước                                                                           Cản sau                                                                           Cạnh cửa

                                       Giá: 750,000đ                                                                   Giá: 550,000đ                                                                    Giá: 250,000đ

        

                                       Đèn trước                                                                              Đèn sau                                                                                      Cốp sau

                                     Giá: 1,000,000đ                                                                 Giá: 1,000,000đ                                                                           Giá: 500,000đ

        

                                      Dè sau                                                                                Kính chiếu hậu                                                                              Chén cửa

                                   Giá: 1,000,000đ                                                                    Giá: 1,000,000đ                                                                           Giá: 450,000đ

 

    

                                   Nắp Ca-po                                                                                Bệ cửa

                                 Giá: 1,000,000đ                                                                       Giá: 500,000đ